contains
id
ชื่อ
หน่วยงาน
โทรศัพท์1
โทรศัพท์2
โทรศัพท์3
Fax
comment
1 คณบดี (อ.นิมิตร วรกุล) ผู้บริหาร 8800 212824      
2 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา (อ.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล) ผู้บริหาร 8820 -   -  
3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (อ.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์) ผู้บริหาร -        
4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อ.ณัฐธิดา ภัคพยัต) ผู้บริหาร 8900 8833      
5 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและองค์กรสัมพันธ์ (อ.เกษมสิริ จันทรโชติ) ผู้บริหาร 8812        
6 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร (อ.พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์) ผู้บริหาร 8940        
7 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ) ผู้บริหาร 8952 8859 8860    
8 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (อ.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ) ผู้บริหาร 8859        
9 รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม (อ.อธิป สกุลเผือก) ผู้บริหาร 8815 8893      
10 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (อ.นฤบดี ผดุงสมบัติ) ผู้บริหาร 8961        
11 เลขานุการคณบดี (คุณภาวิตา กุลสิรวิชย์) งานบริหารและธุรการ (อาคาร1 ชั้น1) 8801     212815  
12 หน่วยสารบรรณ (คุณเลขา แก้วสด) งานบริหารและธุรการ (อาคาร1 ชั้น1) 8801        
13 หน่วยสารบรรณ (คุณโสภา แท่นช่วย) งานบริหารและธุรการ (อาคาร1 ชั้น1) 8807        
14 หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล (คุณธนาวัฒน์ พาทีทิน) งานบริหารและธุรการ (อาคาร1 ชั้น1) 8803        
15 หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล (คุณอารีย์ หมัดสมัน) งานบริหารและธุรการ (อาคาร1 ชั้น1) 8802        
16 ห้องประชุม ภ.1105 (ห้องอำนวยการสอบ) งานบริหารและธุรการ (อาคาร1 ชั้น1) 8945        
17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานบริหารและธุรการ (อาคาร1 ชั้น1) 8810        
18 ห้องซ่อม (คุณสุนทร ทองเพชรคง) งานบริหารและธุรการ (อาคาร1 ชั้น1) 8922        
19 ร้านถ่ายเอกสาร งานบริหารและธุรการ (อาคาร1 ชั้น1) 8811        
20 รักษาการหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ (คุณพรทิพย์ บัวเทพ) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร1 ชั้น1) 8824     465075  
Pharmaceutical Sciences. All rights reserved.