หน้าแรก   |  เข้าระบบ   
LCS System
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ถือเป็นวันลา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ถือเป็นวันลา
(ใช้งานผ่านระบบฯ แทนการใช้กระดาษ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุมัติเดินทางให้กับบุคลากรภายในคณะฯ
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี สนับสนุนข้อมูลให้กับผู้บริหารได้โดยตรง

ทั้งนี้ ระบบฯ ดังกล่าว ใช้ทดแทนการขออนุมัติโดยกระดาษ กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นำไปใช้แนบกับเอกสารเบิกจ่ายได้โดยตรง

แนวทางการปฏิบัติในการใช้งานระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ถือเป็นวันลา ดังนี้

 1. ระบบขออนุมัติเดินทางฯ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานแทนการทำหนังสือหรือบันทึกเสนอผ่านภาควิชาฯ มายังคณบดี เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
 2. บุคลากรคณะฯ สามารถเข้าใช้งานระบบ โดยใช้รหัสบุคลากร และรหัสผ่านเดียวกับ PSU Passport (ระบบการลา MIS-DSS)
 3. ใช้สำหรับบุคลากรที่ได้รับหนังสือเชิญจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
  เช่น วิทยากร กรรมการ ประธาน คณะทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ พี่เลี้ยง สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ฯลฯ
 4. ใช้สำหรับบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม/สัมมนา (สมัครไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ)
 5. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อได้รับอนุมัติในระบบแล้ว สั่งพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้แนบพร้อมกับหนังสือขออนุมัติใช้เงิน และแนบเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
 6. การอนุมัติของผู้บริหารในระบบ ถือเป็นหลักฐานทางการใช้แนบประกอบการเบิกจ่ายได้
 7. กรณีขออนุมัติเดินทางย้อนหลัง ให้ทำบันทึกขออนุมัติเดินทางฯ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ใช้รูปแบบเอกสารคงเดิม)
 8. เลขาภาคฯ สามารถค้นหาข้อมูลบุคลากรที่ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานได้ ***
 9. งานนโยบายและแผน สามารถค้นหาและนำข้อมูลของบุคลากรที่ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานไปวิเคราะห์ได้ ***

*** กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ คุณลินดา โทร. 8960


*** เริ่มใช้งานระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
Register System Online
 

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110